Algemene Voorwaarden Life Sciences Legal (2020)

1. Life Sciences Legal B.V. (verder: Life Sciences Legal) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voor het uitoefenen van het beroep van advocaat, octrooigemachtigde en procureur.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, inclusief iedere vervolgopdracht of aanvullende opdracht die aan Life Sciences Legal, vennoten van Life Sciences Legal of bij of voor Life Sciences Legal werkzame personen is gegeven. Ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen (ook in privé) op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke, door Life Sciences Legal vastgestelde uurtarieven. Alle door Life Sciences Legal bij de uitvoering van een opdracht gemaakte externe kosten zullen zonder enige opslag in rekening worden gebracht, inclusief eventueel verschuldigde btw. Verrichte werkzaamheden en gemaakte externe kosten zullen maandelijks worden gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Life Sciences Legal gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan de inning van een declaratie.

4. Indien zich in het kader van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet (een nalaten daaronder begrepen) die tot aansprakelijkheid leidt van Life Sciences Legal, vennoten van Life Sciences Legal of bij of voor Life Sciences Legal werkzame personen, zal die aansprakelijkheid in alle gevallen – behoudens opzet of grove nalatigheid – beperkt zijn tot de bedragen waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Life Sciences Legal aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico van Life Sciences Legal voor deze gebeurtenis onder deze verzekering. Life Sciences Legal is verzekerd in overeenstemming met de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ingeval om welke reden dan ook geen aanspraak gemaakt kan worden op de hiervoor bedoelde verzekering zal de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever – behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid – beperkt zijn tot het bedrag dat Life Sciences Legal in het desbetreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht in de zes maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende incident, met een maximum van€ 50.000,-.

5. Life Sciences Legal zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen
met de opdrachtgever en daarbij steeds zorgvuldig te werk gaan. Life Sciences Legal is door de opdrachtgever gemachtigd aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6. Life Sciences Legal beschikt niet over een derdengeldenrekening en accepteert geen betaling van derdengelden ten behoeve van cliënten.

7. Opdrachtgever vrijwaart Life Sciences Legal tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Life Sciences Legal.

8. De opdrachtovereenkomst met Life Sciences Legal is onderworpen aan het beroepsgeheim van de advocaat en (waar toepasselijk) de octrooigemachtigde.

9. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Life Sciences Legal is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die uit een opdracht voort zouden komen.